Mi smo Nova Civilizacija

Mi smo ovdje.
Budimo se sada, iz pro¹losti, da sanjamo jo¹ veæi san.
Mi smo prijatelji i jednaki, mi smo razlièiti i jedinstveni, i ujedinjeni smo za ne¹to veæe od na¹e razlièitosti.
Vjerujemo u slobodu i suradnju, obilje sreæe i harmoniju.
Mi smo kultura koja tek nastaje i sobom donosi preporod same sr¾i dru¹tva.
Pronalazimo na¹e vlastite vodilje, i raspoznajemo na¹u vlastitu istinu.
Odlazimo u mnogo smjerova, ali se odbijamo raziæi.
Imamo mnogo imena, govorimo mnogo jezika.
Mi smo lokalni, mi smo globalni.
Nalazimo se u svim pokrajinama svijeta, svugdje smo u zraku.
Mi smo svemir svjestan sebe, mi smo val evolucije.
Nalazimo se u oèima svakog djeteta, suèeljavamo se sa nepoznatim sa rado¹æu i uzbuðenjem.
Mi smo glasnici buduænosti, ¾ivimo u sada¹njosti.
Dolazimo iz ti¹ine, i govorimo na¹u istinu.
Ne mo¾emo biti uti¹ani, jer na¹i glasovi su u svakome.
Nemamo neprijatelja, nijedna granica nas ne mo¾e zadr¾ati.
Po¹tujemo cikluse i izra¾avanje prirode, jer mi smo priroda.
Ne igramo da pobjedimo, igramo da ¾ivimo i uèimo.
Djelujemo iz inspiracije, ljubavi i zajedni¹tva.
Istra ujemo, pronalazimo, osjeæamo, smijemo se.
Gradimo svijet koji æe goditi svima.
Trudimo se ivjeti na¹e ivote do najvi¹ih potencijala.
Nezavisni smo, sebi dovoljni i odgovorni.
U miru se dru¾imo sa drugima, sa suosjeæanjem i po¹tovanjem udru¾ujemo se u zajednicu.
Slavimo cjelovitost unutar i izvan svih nas.
Ple¹emo u ritmu kreacije.
Pletemo niti novih vremena.
Mi smo nova civilizacija.

English